Ondertekening HT convenant(2)

Horizontaal Toezicht

Sinds kort hebben wij een convenant horizontaal toezicht gesloten met de Belastingdienst. Om u wat meer duidelijkheid te verschaffen over wat horizontaal toezicht nu precies inhoud, hier een korte toelichting.

 

Horizontaal toezicht biedt ondernemers meer zekerheid.

 

Wat is horizontaal toezicht?

Tot nu toe bent u van de Belastingdienst gewend dat zij achteraf controleren: pas als uw aangifte is ingediend, bekijken zij of de gegevens daarin kloppen. Op basis van die controle achteraf bepalen zij de hoogte van uw aanslag. Dat brengt administratieve lasten en onzekerheid met zich mee.

Bij horizontaal toezicht werkt de Belastingdienst met u en ons kantoor samen, in het vertrouwen dat past bij een moderne, maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. Zij gaan er bij horizontaal toezicht van uit dat wij werken volgens vooraf overeengekomen normen, en dat uw aangiften kloppen. Dat betekent dat veel controles overbodig worden. Daardoor kan de Belastingdienst uw aangiften sneller verwerken. Het betekent bovendien dat u vooraf weet welke aanslagen u van de Belastingdienst kunt verwachten.

 

Hoe werkt het?

Horizontaal toezicht is gebaseerd op de aanname dat uw aangiften deskundig tot stand komen en correct zijn. Daartoe maakt de Belastingdienst afspraken met ons kantoor én met u.

De werkwijze van de Belastingdienst en die van ons worden op elkaar afgestemd. Wij bespreken de fiscaal van belang zijnde kwesties met de Belastingdienst voordat uw aangifte wordt ingediend, tijdens het zogeheten vooroverleg. Doordat zaken van tevoren zijn afgestemd hoeven controles achteraf veelal niet plaats te vinden. De Belastingdienst kan dan vertrouwen op het werk van u en ons kantoor en zullen dat niet over doen.

 

Hoe kunt u meedoen?

Om mee te kunnen doen aan horizontaal toezicht moeten wij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Wij als kantoor kunnen dan een convenant sluiten met de Belastingdienst. Daarin spreken we af dat we op een transparante wijze met elkaar omgaan, en dat de aangiften van voldoende kwaliteit zijn.

Omdat wij een convenant met de Belastingdienst hebben gesloten, kunt u samen met ons bekijken of horizontaal toezicht voor u ook tot de mogelijkheden behoort. U moet dan wel bereid zijn te bevestigen dat u uw financiële administratie en andere benodigdheden tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert en dat u een relatie met de Belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. Dit doet u door het ondertekenen van een deelnameformulier, dat bij ons verkrijgbaar is.

 

De voordelen.

Hebt u het deelnameformulier ondertekend? Dan profiteert u van de voordelen die horizontaal toezicht met zich meebrengt.

– U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang te wachten op uw aanslag.

– U krijgt minder controles, omdat convenantsaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

– Uw vragen en opmerkingen worden snel beantwoord. Wij krijgen namelijk een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst. En mochten wij bij het opstellen van uw aangifte voor twijfelpunten komen te staan, dan bespreken wij die met de Belastingdienst voordat wij uw aangifte indienen. Dat vergroot uw zekerheid, en zorgt dat de Belastingdienst uw aangiften sneller kunnen afhandelen.

 

Wanneer kunt u meedoen?

U kunt meedoen met horizontaal toezicht als aan een paar voorwaarden is voldaan.

We zetten ze nog even op een rij:

– Om te beginnen moet ons kantoor een convenant horizontaal toezicht hebben afgesloten met de Belastingdienst.

– Verder moet u aangeven dat u op een transparante manier met ons en de Belastingdienst wilt werken. U bevestigd dit met het ondertekenen van een deelnemersverklaring, waarmee u instemt met deelname aan het horizontaal toezicht.

 

Meer informatie.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op, wij kunnen u voorzien van verdere informatie.